keyboard_arrow_right
Nakene norske jenter

Norske sex sider norske jenter har sex

norske sex sider norske jenter har sex

Vi spurte også om respondentene hadde hatt samleie med noen. De som svarte ja, ble bedt om å angi alder for første gang dette hadde skjedd, samt om å angi hvor mange personer de hadde hatt samleie med. Bruk og misbruk av alkohol er et komplekst fenomen, hvor ulike drikkemønstre kan ha svært ulike sosiale konsekvenser og korrelater Alle de alkoholrelaterte indeksene hadde ordinalt målenivå, med verdier fra 0 til 7 — 8.

Videre spurte vi om bruken av cannabis, ecstasy og amfetamin siste år. Atferdsproblemer ble målt på basis av de fire dimensjonene som danner grunnlag for diagnosen atferdsforstyrrelse i det diagnostiske systemet DSM-IV Aggresjon ble målt med spørsmål knyttet til mobbing, det å slåss med våpen, og det å true med eller faktisk utøve vold overfor en annen person.

Vandalisme ble målt med spørsmål om tagging og hærverk. Vinningskriminalitet ble målt med fire spørsmål om butikktyveri, tyveri av mer enn 1  kroner, innbrudd og biltyveri. Til slutt ønsket vi å danne oss et bilde av om de ungdommene det gjelder, kjente til og eventuelt hadde hatt kontakt med institusjoner som kan tenkes å ha et tilbud innen forebygging eller behandling for slike problemer.

Dette gjaldt sosiallærer, PP-tjeneste, helsestasjon for ungdom, barnevern og utekontakt. Vi gjennomførte bivariate analyser med krysstabeller, bivariate logistiske regresjonsanalyser og til slutt multivariate logistiske regresjonsanalyser.

I de multivariate analysene ble alle variabler som initialt hadde vist signifikante sammenhenger tatt inn. For de variablene som inngår i denne modellen, rapporterer vi også de bivariate funnene som prosentandeler av ungdommene med erfaring av sexsalg gitt ulike kjennetegn, dessuten som resultater fra bivariate logistiske regresjoner.

For de øvrige variablene hvor det bivariat var signifikante sammenhenger, men som ikke hadde effekt kontrollert for de øvrige variablene, rapporterer vi bare enkelte illustrerende sammenhenger i teksten. Det var ungdommer som hadde solgt sex siste år. Her var det ikke signifikant forskjell mellom kjønnene. Det var ikke signifikante forskjeller etter kjønn. Det var også en sterk sammenheng til alder for samleiedebut. Det var ingen sammenheng mellom sexsalg og foreldres klassebakgrunn, heller ikke hadde ungdommer med foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd økte andeler.

Videre var det ingen forskjeller etter bydeler hvor ungdommene var bosatt. Den eneste sammenhengen til denne gruppen av variabler var til antall bøker i foreldrehjemmet, hvor de som rapportere ingen eller få bøker hadde økt sannsynlighet tab 1. Videre var det ingen sammenheng til etnisitet — både innvandrerungdom fra vestlige og ikke-vestlige land rapporterte andeler på samme nivå som dem med norsk bakgrunn.

Vi spurte også hvor i Oslo sentrum ungdommene pleide å oppholde seg, og bruk av to områder om kvelden og natten var assosiert med sexsalg — Oslo sentralstasjon, samt Oslo City. Tilsvarende var det en sammenheng til opplevd ensomhet, men igjen bare for dem som var mest ensomme tab 1. Meget sterk sammenheng var det derimot til atferdsproblemer tab 1. Vi undersøkte også sammenhengen til ulike mål på alkoholkonsum: Færre i utvalget hadde brukt narkotika, men også her var sammenhengene signifikante til så vel bruk av hasj som amfetamin.

Til slutt i de bivariate analysene undersøkte vi forbindelsen til venners atferdsproblemer, og også her var det signifikante og sterke sammenhenger. Vi ser at kjønn hadde en effekt OR 2,2 , kontrollert for alle andre kjennetegn tab 1, siste kolonne. Videre var det en effekt av antall bøker hjemme, men bare blant dem uten noen bøker i det hele tatt OR 4,4.

Det var en assosiasjon til ensomhet, igjen var den signifikant bare for den mest ensomme gruppen OR 4,0. Videre var det en kraftig stigende oddsratio for atferdsproblemer, med signifikant effekt allerede fra to rapporterte problemer. Til slutt var det en effekt av å ha venner med atferdsproblemer, og fra helt lave nivåer var også denne signifikant.

I hvilken grad hadde ungdommene kontakt med institusjoner som er etablert for å hjelpe ungdom med psykososiale problemer? Tabell 2 viser at påfallende mange ungdommer i den generelle befolkningen hadde liten kjennskap til disse tiltakene, og få rapporterte at de hadde hatt kontakt. Selv for de skolebaserte tiltakene, som sosiallærer og PP-tjeneste gjenfant vi dette mønsteret.

De ungdommene som hadde erfaring med salg av sex hadde gjennomgående hatt mer kontakt med slike institusjoner enn andre, men også her var det slående at et lite mindretall rapporterte slik kontakt.

Vi summerte alle tiltakene og undersøkte hvor mange som hadde hatt kontakt med minst ett tiltak. To av tre blant dem som hadde solgt sex, var altså ukjente for de delene av hjelpeapparatet vi her har kartlagt. For flertallet skjedde dette første gang mens ungdommene fortsatt var under den seksuelle lavalder, noe som bekrefter tidligere funn i amerikanske studier.

Mer enn tre ganger så mange gutter som jenter hadde solgt slike tjenester. Vi har ikke data om hvem kjøperne av tjenestene er, men internasjonale data peker i retning av at det er voksne menn 10, Det samme rapporteres fra dem som har mest erfaringer med arbeid med prostituerte i Oslo K.

Frigstad, leder for Kirkens bymisjons natthjem i Oslo, personlig meddelelse. For ungdommene faller dette inn i et mønster av alkoholproblemer, bruk av narkotika og andre atferdsproblemer. De som selger sex har ofte feste i gjenger kjennetegnet av rus og kriminalitet, de drifter ofte rundt i bykjernen om natten og de oppholder seg ofte i bestemte deler av byrommet. Derimot synes det — nokså overraskende — knapt å være forbindelser til sosialklasse og sosial marginalitet hos ungdommenes foreldre.

Salg av sex forekommer dessuten blant ungdommer fra alle Oslos bydeler — også de vestlige, med en befolkning med gode levekår, høy inntekt og høy utdanning. Vi vet at kombinasjonen av alvorlige atferdsproblemer, alkoholproblemer og bruk av narkotika gir langsiktig dårlig prognose Det er derfor grunn til å tro at mange av ungdommene som selger sex kan være i risikosonen for alvorlig antisosial atferd og alkohol- og stoffmisbruk.

Fordi salg av sex, ikke minst blant gutter, må antas å oppleves som stigmatiserende, er det grunn til å tro at erfaringen vil forøke mange av disse ungdommenes sårbarhet, som fra før kan antas å være høy.

Det var altså mer enn tre ganger flere gutter enn jenter som hadde slik erfaring. Guttene hadde også lavere debutalder. I forhold til en tidligere norsk epidemiologisk studie 13 er dette forholdstallet knapt overraskende, men likevel i utakt med vanlige bilder av sexsalg.

Sannsynligvis henger dette sammen med at forholdstallet mellom mannlige og kvinnelige prostituerte kan være et annet i eldre aldersklasser. Det er vanskelig å bedømme hvor profesjonelt preg virksomheten har hatt. Men over halvparten hadde erfaringer med salg av seksuelle tjenester mer enn ti ganger.

For en stor andel synes altså sexsalget å ha hatt et omfang som overskrider grensen for nysgjerrighet.

Vi vet ikke noe om hvilken kontekst dette har foregått innefor, men noen kontaktsteder er vel kjente. Dette gjelder særlig enkelte kjøpesentre, jernbane- eller busstasjoner, spillehaller, parker og offentlige bad. Kontaktannonser brukes, og i økende grad synes pratelinjer for homoseksuell kontakt på Internett og Teletorg å ha blitt kanaler Basert på våre data, vet vi heller ikke hvilke handlinger det dreier seg om, men tidligere studier tyder på at gjensidig onani og oralsex er vanligst når helt unge gutter selger sex 3, Utvalget er godt dekkende for de ungdommene som befinner seg i skoleverket.

Likevel er det nok en forøkt sannsynlighet for salg av sex i den delen av ungdomspopulasjonen som ikke inngår i vår studie. Men i høyere grad vil det gjelde dem som ikke befinner seg i skoleverket. Merk at dette var i , og før reformen. Konklusjonen må bli at det i Oslo i absolutte tall er flere som har solgt sex enn de ungdommene som inngår i vår studie. Hvor mange, er det først mulig å anslå dersom man får estimater for andelen med slik erfaring i de ungdomsgruppene som tidlig har falt ut av skoleverket.

Et annet spørsmål er om ungdommene under- eller overrapporterer slike erfaringer. Det må antas at dette er handlinger som kan oppleves som stigmatiserende og tabubelagte. Spørreskjemaet ble utfylt i klasserommet i nærvær av andre elever og lærere.

På den annen side hadde kontaktlærerne instruksjon om å sikre den enkeltes mulighet for å fylle ut skjemaet uten innsyn fra andre. Spørsmålet inngikk dessuten i et lang rekke av andre spørsmål. Det ble videre understreket at undersøkelsen var anonym, og svarkonvolutten ble klebet igjen etter at skjemaet var fylt ut. Svarene til alle dem som rapporterte salg av sex, ble dessuten spesielt sjekket for fleip eller urimelig svarstil.

Imidlertid er det nok enkelte som har gjort erfaringer som ligger i en slags gråsone. Vi har få studier av personer med prostitusjonserfaring fra vanlige, uselekterte utvalg av ungdom. Våre tidligere bilder av fenomenet er derfor formet av grupper som har blitt synlige for det offentlige — fordi de har kommet i kontakt med hjelpeapparatet. Noen har også vært i kontakt med politi eller påtalemyndigheter, på grunn av egen livsførsel eller fordi de er mindreårige og kjøperne av seksuelle tjenester straffeforfølges.

Fra tidligere forskning, på en rekke områder, vet vi at slike selekterte utvalg kan ha helt andre kjennetegn enn grupper som rapporterer tilsvarende atferd, men uten å komme i myndighetenes søkelys. Det er derfor verdt å merke seg at få av de ungdommene som hadde solgt sex i vårt utvalg hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet. Det må videre bemerkes at studien både indikerer fellestrekk og forskjeller i forhold til tidligere studier av selekterte utvalg: Felles for studiene er omfanget av individuelle atferds- og rusproblemer.

Forskjellene ligger i de ulike sosiodemografiske rekrutteringsbaser. Utvalget i foreliggende studie var fortsatt skoleelever, og kan derfor ikke klassifiseres gjennom egen sosialklasse. Derimot var det slående hvordan sammenhengene nesten var fraværende til sosioøkonomiske variabler og indikatorer på samfunnsmessig marginalitet. Det var ingen forbindelser til foreldres sosialklasse eller til å ha foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd.

Den eneste indikatoren i denne gruppen som hadde en viss forbindelse til slike erfaringer, var antall bøker i foreldrehjemmet, men da bare i de tilfeller det var ingen eller svært få bøker i hjemmet. Dette, samt en sammenheng til mangel på kunnskap om generelle samfunnsspørsmål, kan tyde på at rekrutteringsbasen har trekk av svak kulturell kapital, selv om heller ikke disse sammenhengene var sterke. Var dette til hjelp? Ja Nei Gå til forsiden Det å ha sex er et stort tema for alle, og det å ikke ha hatt sex er kanskje et enda større.

Les mer 98 kommentarer Å greie onanere og få orgasme selv eller å greie å hjelpe partneren til en god orgasme, er en fin kunst å kunne. Her finner du litt kunnskap som er nyttig for å forstå og kjenne kjønnsorganene bedre og dermed å mestre onanikunsten bedre. Les mer kommentarer Det er lov å ombestemme seg, også når du starter en seksuell aktivitet.

Lær deg å tyde partnerens signaler, og pass på at du er tydelig selv. Lær her hva samtykke til sex egentlig er. Les mer 7 kommentarer Er det vanlig å fjerne hår i underlivet? Hva liker partneren best? Skal både gutter og jenter fjerne kroppshår, og skal det være alt eller bare noe?

Les mer 50 kommentarer "Åh, nei! Du er ikke alene om å bli litt fortvilet da. Her kan du få noen tips som kan være til hjelp. Les mer De fleste føler seg ensomme på et eller annet tidspunkt i livet. Men hva er ensomhet, hvorfor er det tabu å snakke om det, og hva kan du gjøre med det?

Les mer 96 kommentarer Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet. Legg inn en melding! Send inn spørsmål på ung. Artikler Spørsmål og svar Quiz Stem! Alkohol, rus og tobakk Graviditet Homofil Konfliktløsning Kriminalitet Kropp, helse og seksualitet Mobbing Noen å snakke med Problemer hjemme Psykisk helse Spill og nett Tvangsekteskap Utdanning og skolehverdag Vold og seksuelle overgrep. Bildespredning Festrelatert voldtekt Kjærestevold. Psykiske plager og lidelser Selvhjelp Spiseforstyrrelser.

Kjønnssykdommer Vanlig å lure på om sex. Eksamen Høyere utdanning Ungdomsskole Videregående skole. Det å ha sex er et stort tema for alle, og det å ikke ha hatt sex er kanskje et enda større. Av Hege, ungdomsjournalist i ung. Les mer 98 kommentarer. Å greie onanere og få orgasme selv eller å greie å hjelpe partneren til en god orgasme, er en fin kunst å kunne.

Les mer kommentarer. Det er lov å ombestemme seg, også når du starter en seksuell aktivitet. Les mer 7 kommentarer. Er det vanlig å fjerne hår i underlivet?

Les mer 50 kommentarer. De fleste føler seg ensomme på et eller annet tidspunkt i livet. Les mer 96 kommentarer. Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet. Skulen va ferdige og vi reiste heim te meg. Då lessa vi alt i traktoren og satte oss inni. Vi køyrde te hytta vår som ikkje va så Jækla langt vekke. Då va de å kome seg inn og begynne å lage litt mat.

Reie opp senga og alt ditta dar. Massasje benken te na far blei brukt, reima bitta eg fast i jenta og me va klar. Eg kleda av ho og maserte ho i fitta og i puppane. Ho blei opphissa so klart og stønna, noke Jækla. Godt vi bitta ho fast ellers hadde det ikkje vore lett. Ho va me på de og eg stoppa når ho ikkje ville meir asso Ittekvart tok eg ho nermare meg og eg reiv av meg buksa.

Stappa kuken inni ho og der vart han ei stond. Du vekje vete meir haahahaa. Har sex heile tia me kjæresten min. Ka so gjer at eg blir so Jækla kåte på skulen? Ho sitte på fange mitt og kjenne kor na pikken køyre seg inni ho. Vi har hatt sex noken gånga på skulen og. Men ho stønna så Jækla høgt at det går ikkje lenger. Ska fortelle om hytte turen vi reiste på no i påska.. Er da ulovligt og ha sex vist begge partane er 15 år? Vennen min på 12år hadde sex med kjæresten sin på 14år.

Burde jeg si ifra til en voksen? Karnskje jeg ikke er 13 jeg er 15 og begge er like gammel. Betyr det at det forebyggende arbeidet i Norge har vært vellykket? Informasjonskampanjene har vært vellykket i forhold til de definerte risikogruppene; homofile og sprøytenarkomane. Her er smitten stabil. Men risikoen for heteroseksuell smitte øker. Denne gruppen har ikke endret seksualatferd og bryr seg nå lite om smittefaren.

Jeg analyserer for tiden data fra en seksualvaneundersøkelse som er gjort i hele Europa. Den viser at vi i Norge er på jumboplass i kondombruk. Mens 38 prosent brukte kondom da de hadde sex med en ny partner i Norge i , brukte 72 prosent det i Hellas. Dette forklares nok delvis med at i Hellas er kondomer i høy grad førstevalg mot uønsket graviditet, mens det ikke er tilfellet i Norge. I dag er feltet uoversiktlig. Folk sitter og holder på med ulike ting på ulike steder. Vi hadde trengt et sted hvor kompetansen var samlet.

Både i Norge og i Afrika mangler vi for eksempel forskning på hvordan tiltak skal utformes og gjennomføres for at de skal ha god effekt. Forskningen på dette området er ikke prioritert. Da det ikke ble noen epidemi her hjemme, forsvant både pengesekken og prestisjen.

Det finnes fortsatt mange ildsjeler ute i feltet, men vi mangler vitenskapelig evaluering av de tiltakene som er gjort. Når vi vet såpass lite om hvilke tiltak som hjelper, hva da med beredskapen her i Norge mot seksuelt overførbare sykdommer? Får vi noen som bevisst går inn for å spre viruset, er det en katastrofe.

Vi har nemlig dårlig handlingsberedskap i forhold til seksuelt overførbare sykdommer her i landet. I Norge, som i Afrika, er denne sykdommen preget av at det er de andres problem. Det går enten på andre etniske grupper eller på dem som defineres som umoralske. En slik holdning er farlig. Til tross for det høye antallet som blir syke og dør, er AIDS fortsatt nærmest usynlig i et land som Tanzania. Millioner av smittede beholder sin smitte som en godt bevart hemmelighet.

Dette fordi de er redde for de konsekvensene det kan få hvis de står åpent fram. Og afrikanske politikere er tause. Skolen, som kanskje er den viktigste arenaen hvor man kan nå fram med seksualundervisning, blir ikke brukt. Politikerne vil ikke at det skal informeres om sikker sex og kondombruk. De gjemmer seg bak at slik undervisning kan øke de unges nysgjerrighet og dermed også føre til tidligere seksuell debut. Dette vet vi at ikke er tilfellet.

God seksualundervisning virker forebyggende og har i verste fall ingen positiv effekt. Det er litt av den samme virkeligheten vi har her i Norge. Norske politikere er fryktelig feige. Vi som jobber med forebyggende arbeid, forteller dem gang på gang at informasjonskampanjene og holdningskampanjene kan gjøre folk klokere, men de endrer ikke atferd. God sex- og samlivslære, basert på vitenskapelig kunnskap, vil derimot kunne ha effekt.

Seksualitet bør etter min mening gå inn som eget fag i skolen, det bør eksistere en lærebok i dette faget!

Bedre tilgjengelighet av kondomer er også viktig. Dessverre blir ikke våre faglige argumenter tatt hensyn til. Politikerne tør rett og slett ikke. Fokus på positiv seksualitet mener de vil føre til tidligere debut og mer umoral. Fra et helsefaglig synspunkt blir jeg lei meg av slik politisk overstyring.

Alle disse kampanjene og brosjyrene vi lager er bare å kaste penger ut av vinduet. Men kan ikke økt fokus på de positive sidene ved seksualitet faktisk føre til økt sexpress blant de unge? Vi vet fra forskningen, både her i landet og internasjonalt, at dette ikke er tilfellet. Den seksuelle debutalderen har holdt seg stabil siden begynnelsen av tallet og vil ikke endres ved at man prater mer om sex eller øker tilgjengeligheten av kondomer. Forskningen vår viser at de som ikke bruker prevensjon, gjerne er jenter som ikke har et OK forhold til sin egen seksualitet.

En av konsekvensene bør da være at man fokuserer på den positive seksualiteten. Men da slår den norske ambivalensen ut i full blomst. Hvis informasjonskampanjer har så liten effekt, hva skyldes det da at smitten har spredd seg så fort i Afrika sør for Sahara og ikke her i Norge? De tre viktigste årsakene til epidemien i Afrika er fattigdom, fattigdom og fattigdom. Fattigdommen spiller seg ut på så mange måter. Helsestellet og behandlingen av seksuelt overførbare sykdommer er manglende.

I de tilfellene der det eksisterer et tilbud, har befolkningen ikke råd til legebesøk. I Tanzania, som jeg kjenner best, lever det store flertallet av befolkningen i områder uten elektrisitet, TV og radio. Myter og rykter får spre seg.

Norske sex sider norske jenter har sex -

A study of adolescent prostitution. Ho va me på de og eg stoppa når ho ikkje ville meir asso Ittekvart tok eg ho nermare meg og eg reiv av meg buksa. Fordi ungdommene — i tillegg til prostitusjonserfaringen — ofte har atferdsproblemer og bruker mye alkohol og narkotika, må mange antas å ha risiko for utvikling av antisosial atferd og rusmisbruk. Får en 11 åring ,- for et knull så er jo det årslønnen til 20 personer for 20 år Neida, det er ikke bra, men på en nasty, stygg og hd sex tube sexhistorier måte så er det litt bra med det også. norske sex sider norske jenter har sex Det var en assosiasjon til ensomhet, igjen var den signifikant bare for den mest ensomme gruppen OR 4,0. Bruk og misbruk av alkohol er et komplekst fenomen, hvor ulike drikkemønstre kan ha svært ulike sosiale konsekvenser og korrelater International standard of classification of occupations. Greia er vel at det kommer helt ann på hvem man møter. Det er i utvikling og cartoon porn videos shemale pussy i ungdomstiden er det ekstra nyttig å se om m Andre etniske grupper har seksualnormer som likner mye mer på dem vi har her hjemme.

Mange av disse har kommet i kontakt med behandlingsapparatet på grunn av stoffmisbruk. Vi vet mindre om salg av sex fra barn og unge i den generelle befolkningen. Studien belyste dette fenomenet. Gjennomsnittlig alder for første gangs salg av sex var 12,6 år for guttene og 14,1 år for jentene, og sytti prosent av dem hadde solgt sex mer enn tre ganger. Det var ingen forbindelse til sosial klasse og bydel for bosted.

Ungdommene som hadde denne erfaringen var mer ensomme og rapporterte oftere enn andre symptomer på depresjon og angst. En multivariat analyse viste at de sterkeste sammenhengene var knyttet til atferdsproblemer, alkoholproblemer og bruk av narkotika. Flertallet synes ikke å ha hatt kontakt med relevante deler av hjelpeapparatet.

En gruppe barn og ungdommer i Oslo selger sex. Det gjelder gutter oftere enn jenter, og kjøperne må antas hovedsakelig å være biseksuelle eller homofile menn. Salget av sex faller inn i et mønster av problemer knyttet til alkohol, bruk av narkotika og generelle atferdsproblemer.

Noen av disse ungdommene må antas å være i langsiktig risiko for atferdsproblemer og rusmisbruk, og forebyggende arbeid bør derfor intensiveres. Det offentlige bildet av prostitusjon her i landet utgjøres av voksne kvinner som selger og menn som kjøper sex. Disse kvinnene er beskrevet som preget av vanskelige oppvekstforhold, mange har opplevd seksuelle overgrep og mange har problemer med misbruk av alkohol og narkotika 1 — 4.

Om salg av sex fra norske barn og ungdommer mangler vi kunnskap. Internasjonale studier viser at risikofaktorer for prostitusjon blant unge jenter omfatter seksuelt misbruk 7, 8 , fysisk mishandling i barneårene 7 , dårlig fungerende familier 9 , foreldre med alkoholproblemer 10 og konflikter og vold mellom foreldrene 7. Blant de unge jentene er alkohol- og stoffmisbruk utbredt 11 , og flere studier indikerer også dårlig selvbilde 7. Gutteprostitusjon er mindre kjent og også dårligere beskrevet både i norsk og internasjonal sammenheng.

Mest inngående er nok Donald Wests studie av gutteprostituerte i kontakt med et dagsenter i London Her tegnes et bilde av gutter med problematiske oppvekst- og familieforhold, som tidlig ender opp som bostedsløse og med økonomiske problemer, som dessuten ofte opplever en gryende egen homofil identitet.

Mange av guttene søkte bevisst prostitusjon som en måte å tjene penger på — ved å oppsøke offentlige toaletter, bestemte barer, eller steder i byrommet kjent for homofil prostitusjon. Andre kom mer tilfeldig i kontakt med menn som tilbød seg å kjøpe seksuelle tjenester.

Mange hadde et kriminelt levesett og et høyt forbruk av rusmidler, og selve prostitusjonen var ofte forbundet med utrygghet, vold og engstelse for seksuelt overførbare sykdommer. Studier fra normalpopulasjonen er nesten fraværende. Den norske seksualvaneundersøkelsen inkluderte spørsmål om salg av seksuelle tjenester, og avdekket at det faktisk var flere menn enn kvinner som hadde denne erfaringen. Fire av fem blant dem som hadde solgt seksuelle tjenester var 20 år eller yngre første gang dette skjedde.

Et problem med denne studien var imidlertid en lav responsrate — noe som kan antas å påvirke estimatet av denne slags atferd nokså sterkt Vi kan altså anta at det også er atskillige unge gutter som har erfaringer med sexsalg. Det synes videre rimelig å anta at flere enn dem som ender opp med prostitusjon i eldre aldersklasser har dette som en erfaring i barndom og tenår. Foreliggende studie tar sikte på å belyse fenomenet i den vanlige ungdomsbefolkningen i Oslo.

Vi vil beskrive forskjeller etter kjønn, alder for debut, omfang av virksomheten. I tillegg vil vi knytte denne erfaringen til de unges seksualatferd. Data kommer fra Ungdomsundersøkelsen i Oslo. Den omfatter 10  ungdommer i alderen 14 — 17 år gjennomsnitt 15,4, standardavvik 0,9.

De gikk våren i 8. Merk at dette var før seksårsreformen. Samtlige offentlige og private skoler i Oslo inngikk i studien. Mer inngående beskrivelser av utvalg, frafall og innsamlingsprosedyrer finnes annet sted Vår sentrale avhengige variabel ble målt med spørsmålet: Livstidsprevalensen av salg av sex fremkom ved å kombinere dem som rapporterte salg av sex siste år med dem som rapporterte at de hadde gjort dette på et tidligere tidspunkt i livet.

Vi spurte om fars og mors yrke, og bad ungdommene beskrive hva foreldrene gjorde på jobben. Innvandrerne ble kategorisert på bakgrunn av foreldres fødeland jf. Vi spurte hvilken bydel ungdommene bodde i, med alle Oslos 25 bydeler listet opp som svarkategorier.

For å øke påliteligheten i svarene, la vi ved et kart hvor bydelene var inntegnet. I tillegg bad vi dem som var usikre om å oppgi sitt firesifrede postnummer. Det ble benyttet en firedelt inndeling som dekker de to dimensjonene ytre-indre by og øst-vest-skillet i byen Eksponering for alkohol i hjemmet ble målt gjennom tre spørsmål knyttet til hvorvidt ungdommene fikk alkohol av foreldrene ved ulike anledninger Vi ønsket også å få et bilde av hvorvidt ungdommene oppholdt seg i Oslo sentrum.

Svarene ble kombinert til tre indekser med verdier 0 — 7. Karl Johans gate mellom Jernbanetorget og Stortinget, 4: Karl Johans gate mellom Stortinget og Nationaltheatret, 5: Torggata, Storgata, Youngstorget, 6: Drammensveien, Solli Plass, 9: Vi spurte også om respondentene hadde hatt samleie med noen.

De som svarte ja, ble bedt om å angi alder for første gang dette hadde skjedd, samt om å angi hvor mange personer de hadde hatt samleie med. Bruk og misbruk av alkohol er et komplekst fenomen, hvor ulike drikkemønstre kan ha svært ulike sosiale konsekvenser og korrelater Alle de alkoholrelaterte indeksene hadde ordinalt målenivå, med verdier fra 0 til 7 — 8.

Videre spurte vi om bruken av cannabis, ecstasy og amfetamin siste år. Atferdsproblemer ble målt på basis av de fire dimensjonene som danner grunnlag for diagnosen atferdsforstyrrelse i det diagnostiske systemet DSM-IV Aggresjon ble målt med spørsmål knyttet til mobbing, det å slåss med våpen, og det å true med eller faktisk utøve vold overfor en annen person.

Vandalisme ble målt med spørsmål om tagging og hærverk. Vinningskriminalitet ble målt med fire spørsmål om butikktyveri, tyveri av mer enn 1  kroner, innbrudd og biltyveri. Til slutt ønsket vi å danne oss et bilde av om de ungdommene det gjelder, kjente til og eventuelt hadde hatt kontakt med institusjoner som kan tenkes å ha et tilbud innen forebygging eller behandling for slike problemer.

Dette gjaldt sosiallærer, PP-tjeneste, helsestasjon for ungdom, barnevern og utekontakt. Vi gjennomførte bivariate analyser med krysstabeller, bivariate logistiske regresjonsanalyser og til slutt multivariate logistiske regresjonsanalyser. I de multivariate analysene ble alle variabler som initialt hadde vist signifikante sammenhenger tatt inn.

For de variablene som inngår i denne modellen, rapporterer vi også de bivariate funnene som prosentandeler av ungdommene med erfaring av sexsalg gitt ulike kjennetegn, dessuten som resultater fra bivariate logistiske regresjoner. For de øvrige variablene hvor det bivariat var signifikante sammenhenger, men som ikke hadde effekt kontrollert for de øvrige variablene, rapporterer vi bare enkelte illustrerende sammenhenger i teksten.

Det var ungdommer som hadde solgt sex siste år. Her var det ikke signifikant forskjell mellom kjønnene. Det var ikke signifikante forskjeller etter kjønn. Det var også en sterk sammenheng til alder for samleiedebut. Det var ingen sammenheng mellom sexsalg og foreldres klassebakgrunn, heller ikke hadde ungdommer med foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd økte andeler.

Videre var det ingen forskjeller etter bydeler hvor ungdommene var bosatt. Den eneste sammenhengen til denne gruppen av variabler var til antall bøker i foreldrehjemmet, hvor de som rapportere ingen eller få bøker hadde økt sannsynlighet tab 1.

Videre var det ingen sammenheng til etnisitet — både innvandrerungdom fra vestlige og ikke-vestlige land rapporterte andeler på samme nivå som dem med norsk bakgrunn. Vi spurte også hvor i Oslo sentrum ungdommene pleide å oppholde seg, og bruk av to områder om kvelden og natten var assosiert med sexsalg — Oslo sentralstasjon, samt Oslo City.

Tilsvarende var det en sammenheng til opplevd ensomhet, men igjen bare for dem som var mest ensomme tab 1. Meget sterk sammenheng var det derimot til atferdsproblemer tab 1. Vi undersøkte også sammenhengen til ulike mål på alkoholkonsum: Færre i utvalget hadde brukt narkotika, men også her var sammenhengene signifikante til så vel bruk av hasj som amfetamin.

Til slutt i de bivariate analysene undersøkte vi forbindelsen til venners atferdsproblemer, og også her var det signifikante og sterke sammenhenger.

Vi ser at kjønn hadde en effekt OR 2,2 , kontrollert for alle andre kjennetegn tab 1, siste kolonne. Videre var det en effekt av antall bøker hjemme, men bare blant dem uten noen bøker i det hele tatt OR 4,4.

Det var en assosiasjon til ensomhet, igjen var den signifikant bare for den mest ensomme gruppen OR 4,0. Videre var det en kraftig stigende oddsratio for atferdsproblemer, med signifikant effekt allerede fra to rapporterte problemer. Til slutt var det en effekt av å ha venner med atferdsproblemer, og fra helt lave nivåer var også denne signifikant.

I hvilken grad hadde ungdommene kontakt med institusjoner som er etablert for å hjelpe ungdom med psykososiale problemer? Tabell 2 viser at påfallende mange ungdommer i den generelle befolkningen hadde liten kjennskap til disse tiltakene, og få rapporterte at de hadde hatt kontakt. Selv for de skolebaserte tiltakene, som sosiallærer og PP-tjeneste gjenfant vi dette mønsteret.

De ungdommene som hadde erfaring med salg av sex hadde gjennomgående hatt mer kontakt med slike institusjoner enn andre, men også her var det slående at et lite mindretall rapporterte slik kontakt.

Vi summerte alle tiltakene og undersøkte hvor mange som hadde hatt kontakt med minst ett tiltak. To av tre blant dem som hadde solgt sex, var altså ukjente for de delene av hjelpeapparatet vi her har kartlagt. For flertallet skjedde dette første gang mens ungdommene fortsatt var under den seksuelle lavalder, noe som bekrefter tidligere funn i amerikanske studier.

Mer enn tre ganger så mange gutter som jenter hadde solgt slike tjenester. Vi har ikke data om hvem kjøperne av tjenestene er, men internasjonale data peker i retning av at det er voksne menn 10, Det samme rapporteres fra dem som har mest erfaringer med arbeid med prostituerte i Oslo K. Frigstad, leder for Kirkens bymisjons natthjem i Oslo, personlig meddelelse.

For ungdommene faller dette inn i et mønster av alkoholproblemer, bruk av narkotika og andre atferdsproblemer. De som selger sex har ofte feste i gjenger kjennetegnet av rus og kriminalitet, de drifter ofte rundt i bykjernen om natten og de oppholder seg ofte i bestemte deler av byrommet.

Derimot synes det — nokså overraskende — knapt å være forbindelser til sosialklasse og sosial marginalitet hos ungdommenes foreldre. Salg av sex forekommer dessuten blant ungdommer fra alle Oslos bydeler — også de vestlige, med en befolkning med gode levekår, høy inntekt og høy utdanning. Vi vet at kombinasjonen av alvorlige atferdsproblemer, alkoholproblemer og bruk av narkotika gir langsiktig dårlig prognose Det er derfor grunn til å tro at mange av ungdommene som selger sex kan være i risikosonen for alvorlig antisosial atferd og alkohol- og stoffmisbruk.

Fordi salg av sex, ikke minst blant gutter, må antas å oppleves som stigmatiserende, er det grunn til å tro at erfaringen vil forøke mange av disse ungdommenes sårbarhet, som fra før kan antas å være høy. Det var altså mer enn tre ganger flere gutter enn jenter som hadde slik erfaring. Guttene hadde også lavere debutalder. I forhold til en tidligere norsk epidemiologisk studie 13 er dette forholdstallet knapt overraskende, men likevel i utakt med vanlige bilder av sexsalg.

Sannsynligvis henger dette sammen med at forholdstallet mellom mannlige og kvinnelige prostituerte kan være et annet i eldre aldersklasser. Det er vanskelig å bedømme hvor profesjonelt preg virksomheten har hatt. Men over halvparten hadde erfaringer med salg av seksuelle tjenester mer enn ti ganger. For en stor andel synes altså sexsalget å ha hatt et omfang som overskrider grensen for nysgjerrighet. Vi vet ikke noe om hvilken kontekst dette har foregått innefor, men noen kontaktsteder er vel kjente.

Dette gjelder særlig enkelte kjøpesentre, jernbane- eller busstasjoner, spillehaller, parker og offentlige bad. Kontaktannonser brukes, og i økende grad synes pratelinjer for homoseksuell kontakt på Internett og Teletorg å ha blitt kanaler Basert på våre data, vet vi heller ikke hvilke handlinger det dreier seg om, men tidligere studier tyder på at gjensidig onani og oralsex er vanligst når helt unge gutter selger sex 3, Utvalget er godt dekkende for de ungdommene som befinner seg i skoleverket.

Likevel er det nok en forøkt sannsynlighet for salg av sex i den delen av ungdomspopulasjonen som ikke inngår i vår studie.

Men i høyere grad vil det gjelde dem som ikke befinner seg i skoleverket. Merk at dette var i , og før reformen. Konklusjonen må bli at det i Oslo i absolutte tall er flere som har solgt sex enn de ungdommene som inngår i vår studie.

Hvor mange, er det først mulig å anslå dersom man får estimater for andelen med slik erfaring i de ungdomsgruppene som tidlig har falt ut av skoleverket. Et annet spørsmål er om ungdommene under- eller overrapporterer slike erfaringer.

Det må antas at dette er handlinger som kan oppleves som stigmatiserende og tabubelagte. Spørreskjemaet ble utfylt i klasserommet i nærvær av andre elever og lærere. På den annen side hadde kontaktlærerne instruksjon om å sikre den enkeltes mulighet for å fylle ut skjemaet uten innsyn fra andre.

Spørsmålet inngikk dessuten i et lang rekke av andre spørsmål. Det ble videre understreket at undersøkelsen var anonym, og svarkonvolutten ble klebet igjen etter at skjemaet var fylt ut. Svarene til alle dem som rapporterte salg av sex, ble dessuten spesielt sjekket for fleip eller urimelig svarstil. Imidlertid er det nok enkelte som har gjort erfaringer som ligger i en slags gråsone. Vi har få studier av personer med prostitusjonserfaring fra vanlige, uselekterte utvalg av ungdom.

Våre tidligere bilder av fenomenet er derfor formet av grupper som har blitt synlige for det offentlige — fordi de har kommet i kontakt med hjelpeapparatet. Noen har også vært i kontakt med politi eller påtalemyndigheter, på grunn av egen livsførsel eller fordi de er mindreårige og kjøperne av seksuelle tjenester straffeforfølges.

Fra tidligere forskning, på en rekke områder, vet vi at slike selekterte utvalg kan ha helt andre kjennetegn enn grupper som rapporterer tilsvarende atferd, men uten å komme i myndighetenes søkelys. Det er derfor verdt å merke seg at få av de ungdommene som hadde solgt sex i vårt utvalg hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet.

Det vil si at ungdommene både må være nær hverandre i alder og i utvikling, både kroppslig og mentalt. Høyesterett har sagt at man ved denne vurderingen ikke bare skal se på aldersforskjellen i seg selv, men også på hvilket alderstrinn de som har sex befinner seg.

Det betyr at hvis den yngste parten har lav alder, for eksempel 13 år, godtar retten mindre aldersforskjell enn om den yngste parten var 15 år. Når man ser på aldersforskjellen må også modenheten til de som har sex vurderes.

Hvis for eksempel den yngste parten er veldig moden for alderen, vil en større aldersforskjell kunne godtas. Det er ikke vanlig at ungdommer blir straffet for dette. De som har sex vil ikke kunne bli straffet hvis ikke politiet får vite om det ved en anmeldelse eller på andre måter. Når to jevnaldrende har frivillig sex er jo det vanligvis en privatsak som ingen andre har noe med.

Noen ganger har foreldre anmeldt dette til politiet, eller en av ungdommene har anmeldt forholdet fordi de ikke har følt at det er frivillig.

Hvis politiet ikke regner det som sannsynlig at noen blir dømt fordi de som har sex regnes som jevnbyrdige, vil de ikke bruke tid og ressurser på å etterforske saken eller fremme saken for retten.

Hvis en eller begge er under den kriminelle lavalder på 15 år vil de ikke kunne dømmes for dette, selv om det etter loven egentlig er ulovlig. Det er derfor først og fremst i de sakene hvor det er stor aldersforskjell eller stor forskjell i modenhet, eller en av partene er veldig ung, at sakene ender opp i retten.

De seksuelle rettighetene er en viktig del av menneskerettighetene som vedtatt av alle verdens land. Var dette til hjelp? Ja Nei Gå til forsiden Det å ha sex er et stort tema for alle, og det å ikke ha hatt sex er kanskje et enda større. Les mer 98 kommentarer Å greie onanere og få orgasme selv eller å greie å hjelpe partneren til en god orgasme, er en fin kunst å kunne. Her finner du litt kunnskap som er nyttig for å forstå og kjenne kjønnsorganene bedre og dermed å mestre onanikunsten bedre.

Les mer kommentarer Det er lov å ombestemme seg, også når du starter en seksuell aktivitet. Lær deg å tyde partnerens signaler, og pass på at du er tydelig selv. Lær her hva samtykke til sex egentlig er. Les mer 7 kommentarer Er det vanlig å fjerne hår i underlivet? Hva liker partneren best? Skal både gutter og jenter fjerne kroppshår, og skal det være alt eller bare noe?

Les mer 50 kommentarer "Åh, nei! Du er ikke alene om å bli litt fortvilet da. Her kan du få noen tips som kan være til hjelp. Les mer De fleste føler seg ensomme på et eller annet tidspunkt i livet. Men hva er ensomhet, hvorfor er det tabu å snakke om det, og hva kan du gjøre med det?

Les mer 96 kommentarer Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet. Legg inn en melding! Send inn spørsmål på ung. Artikler Spørsmål og svar Quiz Stem! Alkohol, rus og tobakk Graviditet Homofil Konfliktløsning Kriminalitet Kropp, helse og seksualitet Mobbing Noen å snakke med Problemer hjemme Psykisk helse Spill og nett Tvangsekteskap Utdanning og skolehverdag Vold og seksuelle overgrep. Bildespredning Festrelatert voldtekt Kjærestevold.

Psykiske plager og lidelser Selvhjelp Spiseforstyrrelser. Kjønnssykdommer Vanlig å lure på om sex. Eksamen Høyere utdanning Ungdomsskole Videregående skole. Det å ha sex er et stort tema for alle, og det å ikke ha hatt sex er kanskje et enda større. Av Hege, ungdomsjournalist i ung. Les mer 98 kommentarer. Å greie onanere og få orgasme selv eller å greie å hjelpe partneren til en god orgasme, er en fin kunst å kunne.

Les mer kommentarer. Det er lov å ombestemme seg, også når du starter en seksuell aktivitet. Les mer 7 kommentarer. Er det vanlig å fjerne hår i underlivet? Les mer 50 kommentarer. De fleste føler seg ensomme på et eller annet tidspunkt i livet. Les mer 96 kommentarer.

Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet. Skulen va ferdige og vi reiste heim te meg. Då lessa vi alt i traktoren og satte oss inni. Vi køyrde te hytta vår som ikkje va så Jækla langt vekke. Då va de å kome seg inn og begynne å lage litt mat. Reie opp senga og alt ditta dar. Massasje benken te na far blei brukt, reima bitta eg fast i jenta og me va klar. Eg kleda av ho og maserte ho i fitta og i puppane.

Ho blei opphissa so klart og stønna, noke Jækla. Godt vi bitta ho fast ellers hadde det ikkje vore lett. Ho va me på de og eg stoppa når ho ikkje ville meir asso Ittekvart tok eg ho nermare meg og eg reiv av meg buksa. Stappa kuken inni ho og der vart han ei stond.

Du vekje vete meir haahahaa. Har sex heile tia me kjæresten min. Ka so gjer at eg blir so Jækla kåte på skulen?

Ho sitte på fange mitt og kjenne kor na pikken køyre seg inni ho. Vi har hatt sex noken gånga på skulen og. Men ho stønna så Jækla høgt at det går ikkje lenger.

Ska fortelle om hytte turen vi reiste på no i påska.. Er da ulovligt og ha sex vist begge partane er 15 år? Vennen min på 12år hadde sex med kjæresten sin på 14år. Burde jeg si ifra til en voksen? Karnskje jeg ikke er 13 jeg er 15 og begge er like gammel. Hei jeg er en jente på 13 år og skal karnskje ha sex snart og begge er like gammel og jomfru hva burde jeg gjøre?

Burde jeg si nei eller ja? Om jeg er femten år og treffer en jeg liker, altså en gutt og han er, vi sier 19 og vi har sex, og begge vil det, kan han fortsatt straffes? Er det lov og være 16år og ha sex med 21år gammel kjæreste??? Jeg er en gutt på 13, har lyst til å ha sex med kjæresten min 13 men tør ikke si te til henne, er redd for hvordan hun reagerer.

Det spørs hvor moden hun er. Du burde spøre når duer 16 år vis hun svarer nei ikke bry deg om det da. Vess du bare e 13 år så vent u noen måneder å vess dokker e sammmen da så spørr du ho om ho har kondomer. Har ronka med en i klassen å ligge i skje med han i bare boxseren e d homo. Ja hva faen, selvfølgelig er det homo, altså hvis du ligger og runker han er du ganske homo og hvis du ligger i skje med han.

Jente som har hatt sex. Jeg har hatt sex med en i klassa mi. Dere kan ha sex fordi dere er Over 16 begge to og gjevnbyrdige i alder, men dere må være sikre på at begge parter syns det er greit. Hvorfor spør dere om det er ulovlig å ha sex når det står om det over?

Det er lov så lenge begge er like I alder og utvikling. Så om to på 13 har sex er det ikke ulovlig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *